Valitettavasti käyttämäsi selain on vanhentunut, eikä sivusto luultavasti näy ja toimi oikein. On korkea aika päivittää selain.

Sivusto edellyttää toimiakseen, että JavaScript on sallittu selaimen asetuksissa.

Yhtenä Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista ISS haluaa olla mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa, jossa kaikille löytyy työ ja jossa jokaisella on oikeus hyvään työpaikkaan. Olemme merkittävä työllistäjä, tavaran ja palveluiden ostaja sekä veronmaksaja. Tunnistamme toimintamme epäsuorat ja suorat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. ISS:n yritystoiminnan menestys nojautuu rehelliseen, tasaarvoiseen ja vastuulliseen tapaan toimia – The ISS Way.

ISS:n toiminnalla on sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia, joiden tunteminen on tärkeää vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseksi. Vastuullisen yritystoiminnan ydin on pitkän aikavälin kannattava liiketoiminta. ISS:n taloudellisen vastuun tärkeimpiä tekijöitä ovat liiketoiminnan kannattavuus, vahva kassavirta, kattava riskienhallinta ja hyvä hallinnointitapa.

ISS on merkittävä työllistäjä, yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista. ISS haluaa olla mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa, jossa kaikille löytyy työ ja jossa jokaisella on oikeus hyvään työpaikkaan. Kaikilla ISS:n työntekijöillä on oikeus tasa-arvoiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun. ISS ei hyväksy syrjintää missään muodossa. ISS-konsernin arvot – rehellisyys, yrittäjyys, vastuu ja laatu – tukevat yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden toteutumista.

Vastuullisen yritystoiminnan ydin on pitkän aikavälin kannattava liiketoiminta.

Merkittävänä työllistäjänä työsuhdeasioiden hoitaminen lakien, työehtosopimusten ja työsopimusten mukaisesti on ISS:n toiminnan ehdoton edellytys, jolla on vaikutuksia myös työtyytyväisyyteen. Työsuhdeasioissa ISS noudattaa työlainsäädännön lisäksi työehtosopimusten ehtoja.


5.1.1 Kannattavuus lähtökohtana

ISS:lle ta­lou­del­li­nen vas­tuu tar­koit­taa sitä, että kan­nat­ta­va lii­ke­toi­min­ta luo ta­lou­del­lis­ta hy­vin­voin­tia omis­ta­jil­le, hen­kilöstölle, asiak­kail­le ja koko ympäröivälle yh­teis­kun­nal­le. Me­nes­tyvä lii­ke­toi­min­ta luo myöntei­siä vai­ku­tuk­sia yh­teis­kun­taan työpaik­ko­jen, in­ves­toin­tien ja ve­ro­jen muo­dos­sa.

Vuonna 2017 ISS maksoi henkilöstökuluja yhteensä 243 miljoonaa euroa, josta palkkoja 197 miljoonaa euroa, eläkemaksuja 35 miljoonaa euroa ja muita henkilöstökuluja 10 miljoonaa euroa. ISS tilitti palkoista ennakonpidätyksiä 47,8 miljoonaa euroa ja veroja 5,5 miljoonaa euroa. Henkilöstövaltaisia palveluja tuottavana yrityksenä palkkojen ja sosiaalikulujen osuus kokonaiskuluista oli ISS:llä noin 81 prosenttia vuonna 2017.

Suomi ei julkaise omia maakohtaisia tuloksiaan kaikilta osin perustuen konsernin raportointikäytäntöihin.

Lue lisää ISS Palvelut Oy:n taloudellisista tuloksista 2017

Verojalanjälki

*Luvut miljoonaa euroa


Verojalanjälki kuvaa yrityksen yhteiskunnalle tuottamaa kokonaisverohyötyä. Verojalanjäljen raportoinnin tarkoituksena on kuvata normaalien tuloverojen lisäksi myös kaikki muut verot ja veroluonteiset maksut, joiden suorittaminen on yrityksen vastuulla tai liittyvät yrityksen toimintaan.

ISS:n verojalanjälki vuonna 2017 oli yhteensä 158 miljoonaa euroa. Henkilöstövaltaisia palveluita tuottavana yrityksenä palkkojen ja sosiaalikulujen osuus kokonaiskuluista oli noin 81 prosenttia. Henkilöstöön liittyviä veroluonteisia maksuja oli yhteensä 45 miljoonaa euroa ja työntekijöiden ennakonpidätyksiä 47,8 miljoonaa euroa. Tuloveroa ISS maksoi yhteensä 5,5 miljoonaa euroa. Arvonlisäveron osuus oli 67 miljoonaa euroa.

158 ISS Palvelut maksoi veroja yhteensä yli 158 miljoonaa euroa vuonna 2017.

ISS vastustaa korruptiota ja lahjontaa kaikissa muodoissaan. ISS:n eettiset periaatteet ja ohjeistus (Code of Conduct) painottavat kilpailulainsäädännön vaatimusten mukaista ja korruptionvastaisten toimintatapojen ehdotonta noudattamista kaikessa toiminnassa.

ISS tekee yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa harmaan talouden kitkemiseksi.

Johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän jäsenet ovat omalta osaltaan vastuussa lahjonnan ja korruption vastaisista toimintatavoista. He ovat suorittaneet muun muassa konsernin lahjonnan vastaisen koulutuksen sekä kilpailuoikeudellisen koulutuksen.

ISS haluaa olla alan suunnannäyttäjä harmaan talouden torjumisessa. ISS tekee yhteistyötä vastuullisten tilaajien ja ammattiliittojen kanssa harmaan talouden kitkemiseksi. Harmaa talous koskettaa erityisesti työvoimavaltaisia aloja kuten rakennus-, kiinteistöpalvelu-, ravitsemus-, majoitus- ja kuljetusalaa.

Harmaan talouden yleisenä toimintamallina on ketjuttaa töitä alihankkijoilla. ISS:n toimintamallina on alihankintaketjujen tietoinen vähentäminen ja rajoittaminen yhteen toimijaan.

ISS on mo­ni­muo­toi­suut­ta ja mo­niar­voi­suut­ta tu­ke­va or­ga­ni­saa­tio, joka ta­kaa yh­den­ver­tai­set mah­dol­li­suu­det, oi­keu­det ja koh­te­lun kai­kil­le. Olem­me si­tou­tu­neet vas­tuul­li­seen joh­ta­mi­seen, joka sisältää so­si­aa­li­sen vas­tuun­o­ton, rei­lun työyh­teisön, hyvän vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja yh­teis­toi­min­nan sekä oi­keu­den­mu­kai­sen joh­ta­mi­sen pe­ri­aat­teet. Al­le­kir­joi­tim­me FIBS-yri­tys­vas­tuu­ver­kos­ton mo­ni­muo­toi­suus­si­tou­muk­sen en­simmäis­ten suo­ma­lais­yri­tys­ten jou­kos­sa syk­syllä 2012.

Monimuotoisuus tarkoittaa ISS:llä erilaisia ihmisiä: maahanmuuttajia, ikääntyviä, harjoittelijoita, osatyökykyisiä sekä koulutus-, kulttuuri- tai kokemustaustaltaan erilaisia henkilöitä. He kaikki ovat meille yhtä suuri voimavara.

75 ISS työllistää 75 eri kansallisuutta.

Henkilöstöstämme oli alle 25-vuotiaita 11 prosenttia ja yli 55-vuotiaita yli 21 prosenttia vuonna 2017. ISS työllisti kaikkiaan 75 kansallisuutta.

Huomioimme monimuotoisuusperiaatteet ISS:n jokapäiväisessä toiminnassa monin tavoin: esimies- ja palveluohjaajavalmennuksissa, kesätyöntekijöiden ja maahanmuuttajien rekrytoinneissa, ikäjohtamisen ohjelmassa ja osatyökykyisten työn räätälöinnissä.

800 ISS työllisti 800 kesätyöntekijää

Vuonna 2017 meillä oli avoinna noin 4 500 tehtävää sisäisessä ja/tai ulkoisessa haussa. ISS:llä on merkittävä rooli myös maahanmuuttajien ja nuorten työllistämisessä. Olemme lisäksi yksi suurimmista kesätyöpaikkoja tarjoavista yrityksistä koko maassa. Rekrytoimme yli 800 kesätyöntekijää eri puolilla maata vuonna 2017.

Vuonna 2017 palkkasimme 1 900 työntekijää vakituisiin työsuhteisiin ja noin 1 300 työntekijää määräaikaisiin työsuhteisiin. Määräaikaisiin työntekijöihin kuuluvat myös kesätyöntekijät ja muut kausiluontoiset työntekijät. Henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2017 oli koko henkilöstön osalta 21,7 prosenttia. Sisäisen työnkierron ja urapolun rakentamisen mahdollisuudet ovatkin ISS:llä erittäin hyvät.

ISS:llä on merkittävä rooli myös maahanmuuttajien ja nuorten työllistämisessä.

Kannustamme henkilöstöämme kouluttautumaan ja kehittämään taitojaan sekä yrityksen sisäisissä koulutuksissa että ammatillista koulutusta tarjoavissa oppilaitoksissa. Ammatillisen osaamisen lisäksi panostamme systemaattisesti esimerkiksi asiakaspalvelu- ja tiimityötaitojen kehittämiseen sekä työturvallisuuskoulutukseen

Yhtenä Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista ISS on mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa, jossa kaikille löytyy työ ja jossa jokaisella on oikeus hyvään työpaikkaan.

Sarmite Puukko oli ISS:n nuori johtaja

Kuvassa hen­kilöstöjoh­ta­ja Sari Suo­no-Ra­se­hor­n ja val­tio­tie­tei­den yli­op­pi­las Sar­mi­te Puukko
Tuhat nuorta johtajaa on kampanja, joka tuo johtajat ja nuoret päiväksi yhteen.

Luentosalit ja tenttikirjat vaihtuivat päiväksi johtajan kiireiseen aikatauluun, kun valtiotieteiden ylioppilas Sarmite Puukko tutustui ISS:n henkilöstöjohtaja Sari Suono-Rasehornin päivään.

Kyseessä oli viime marraskuussa järjestetty Tuhat nuorta johtajaa -kampanja, joka tuo johtajat ja nuoret päiväksi yhteen. Johtaja antaa nuorelle esimerkin siitä, millaisia taitoja työelämässä tarvitaan, ja nuorelle päivä tarjoaa eväitä oman työuran rakentamiseen.

Helsingin yliopistossa opiskeleva Sarmite Puukko hoksasi tiedon kampanjasta ainejärjestönsä sähköpostilistalta ja haki epäröimättä mukaan.

– Yllätys oli melkoinen, kun sain tietää, että pääsen seuraamaan ISS:n henkilöstöjohtaja Sarin päivää. Työskentelin nimittäin viime vuoden ISS:llä toimistosiivoojana, Sarmite kertoo.

Viime vuosi oli edelliskevään ylioppilaalle välivuosi, jonka aikana tulevaisuuden tavoitteet kirkastuivat. Syksyllä alkaneet sosiaalitieteiden opinnot valtiotieteellisessä tiedekunnassa ovat tuntuneet oikealta valinnalta.

– Minua kiinnostavat joukkoilmiöt ja ryhmäkäyttäytyminen, se miten muut ihmiset vaikuttavat niin suuresti yksilöihin. Toivonkin voivani erikoistua myöhemmin opinnoissani nimenomaan sosiaalipsykologiaan. Lisäksi aion hakea johtamisen sivuaineopintoihin.

Suuntautuminen vaikuttaa siltä, että Sarmite voisi hyvinkin tulevaisuudessa seurata Sarin jalanjälkiä.

– Sarin työ vaikuttaa kiinnostavalta. On innostavaa seurata, miten hänellä on laajasti näkökulmia erilaisiin asioihin niissä palavereissa, joissa olemme päivän aikana käyneet, Sarmite sanoo ja jatkaa:

– Mutta tärkeää oli myös viimevuotinen työni siivoojana. Siinä näkee upeasti oman kädenjäljen.

ISS:llä on kansainvälisiä toimittajia, alueellisia toimittajia Pohjois-Euroopan alueella sekä valtakunnallisia ja paikallisia toimittajia Suomessa. Lähes kaikki alihankinta tehdään paikallisesti Suomessa. Myös kansainvälisissä materiaaliostoissa käytetään paikallisia tukkureita ja logistiikkakumppaneita.

ISS:n kaikkien toimittajien tulee kuulua Suomen Tilaajavastuu.fi-palveluun.

ISS huomioi kaikissa tarjouspyynnöissä vastuullisuusnäkökohdat muun muassa pyytämällä tietoja ympäristösertifikaateista ja ympäristömerkityistä tuotteista. Kumppaneiden ja tavarantoimittajien valinta perustuu seuraaviin tekijöihin:

ISS:n toimittajien tulee:

 • Noudattaa Suomen lakia
 • Kuulua Tilaajavastuu.fi-palveluun
 • Täyttää ISS:n laatu- ja ympäristökriteerit
 • Hyväksyä ja sitoutua noudattamaan:
  • ISS Palveluiden toimintapolitiikka
  • ISS Toimittajan menettelytapasäännöt
  • ISS Korruption vastaisia periaatteita
  • ISS Yleiset sopimusehdot
  • ISS Yhteistyökumppanin turvallisuusohje

Lisäksi toimittajan tulee allekirjoittaa salassapitositoumus ja vastata vuosittain vastata HSEQ-kyselyyn (Health, Safety, Enviroment, Quality).

Dokumentit ovat luettavissa ISS:n ulkoisilla verkkosivuilla.

ISS huomioi kaikissa tarjouspyynnöissä vastuullisuusnäkökohdat muun muassa pyytämällä tietoja ympäristösertifikaateista ja ympäristömerkityistä tuotteista. Lisäksi huomioidaan kumppanin liiketoiminnan ja tuotteiden laatu, logistiset kanavat sekä turvallisuusnäkökohdat.

ISS vaatii vastuullisuutta sopimustoimittajiltaan

Kirjallisella sopimuksella varmistetaan kummankin osapuolen vastuut, velvollisuudet sekä teetettävän työn hinta.

ISS Palvelut työllistää lähes 8 000 kiinteistöpalveluiden osaajaa, jotka edustavat 75 eri kansallisuutta. Henkilöstön monikulttuurisuus, monimuotoisuus sekä yhdenvertainen kohtelu ovat ISS:llä ensiarvoisen tärkeitä.

Helsingin Sanomat uutisoi huhtikuussa 2017 turvapaikanhakijoiden siivoavan kouluja ja urheilutiloja parin euron tuntipalkoilla. Ongelmia aiheuttavat alihankintaketjut, joissa työehtojen noudattaminen on vaikeaa.

ISS Palvelut tekee aina kirjallisen sopimuksen alihankintatyöstä. Sopimuksella varmistetaan kummankin osapuolen vastuut, velvollisuudet sekä teetettävän työn hinta. Sopimustoimittaja sitoutuu toimittamaan palvelut lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti sekä noudattamaan kaikkia työsuojelumääräyksiä ja -ohjeita. Sopimuksessa edellytetään, että sopimustoimittaja kuuluu Suomen Tilaajavastuu Oy:n ylläpitämään Tilaajavastuu.fi-palveluun.

ISS Palvelut saa palvelusta tiedot jokaisen palveluntarjoajan kaupparekisteriotteesta, YTJ-otteesta, verotodistuksesta, verovelkatodistuksesta tai selvityksen maksusuunnitelmasta. Lisäksi palvelun kautta välittyy tieto työehtosopimustiedosta, eläkevakuutustodistuksesta, liiketoimintakiellosta ja tapaturmavakuutuksesta sekä selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

ISS saa tehdä alihankintasopimuksen ainoastaan sellaisen yrityksen kanssa, joka täyttää tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Mikäli alihankintasopimus jatkuu yli 12 kuukautta, sopimustoimittajan tiedot tarkistetaan Tilaajavastuu.fi-palvelusta joka vuosi.

ISS:n alihankintasopimusmalli myös kieltää hankintojen ketjuttamisen ilman ISS:n hankintayksikön erillistä lupaa.Kaikki alihankintasopimukset tehdään ISS:n valmiille sopimuspohjille, joissa on huomioitu lakisääteiset ympäristö-, vastuullisuus-, ja turvallisuusasiat. ISS:n toimintamallina on alihankintaketjujen tietoinen vähentäminen ja rajoittaminen yhteen toimijaan. Toimintatavalla ehkäistään harmaata taloutta, jossa yleisesti ketjutetaan töitä alihankkijoilla.

Alihankkijoilta ostettiin vuonna 2017 palveluita 60 miljoonalla eurolla ja materiaaleja 80 miljoonalla eurolla.

Toimittajilta ostettiin vuonna 2017 palveluita 60 miljoonalla eurolla ja materiaaleja 80 miljoonalla eurolla. Materiaalihankinnoista 85 prosenttia menee sopimustoimittajien kautta.

Hankinnoista on tehty hankintaohje esimiehille. Jokainen ISS:läinen voi arvioida toimittajien laatua sekä toimituskykyä yhtiön intranetissä. Tämä tieto on kaikkien katsottavissa ja ohjaa käyttämään luotettavia ja laadullisesti hyviä toimittajia.

Toimittajien laatua seurataan jatkuvasti. Suurimpien toimittajien kanssa on sopimuksessa määritelty KPI:t (Key Performance Indicators, keskeiset suorituskykymittarit), joita ovat muun muassa toimitusvarmuus ja reklamaatioiden määrä. Näitä seurataan kuukausi- tai kvartaalitapaamisissa.

Vuonna 2017 tehtiin kuusi toimittaja-auditointia.

Hankintajärjestelmää käytetään tällä hetkellä siivouksen materiaalien tilaamiseen. Järjestelmän kautta tehdään 98 prosenttia kaikista tilauksista, ja tilattavissa on ainoastaan ISS:n hyväksymät tuotteet. Useilla siivousvälineillä ja -aineilla on ympäristömerkki. Vuoden 2017 aikana hankintajärjestelmää on otettu käyttöön ruokailupalveluiden materiaalien tilaamiseen. Tavoitteena on laajentaa hankintajärjestelmän käyttö koskemaan kaikkia materiaali- ja palveluhankintoja.

Logistiikka ja työkoneet

ISS kehittää jatkuvasti toimintaansa entistä tehokkaampien logististen ratkaisujen löytämiseksi. Työkoneisiin on asennettu GPS-laitteet koneiden käytön ja liikkumisen optimoimiseksi. Työkoneet ovat uudenaikaisia, ja niiden päästöt ja melutaso ovat alhaiset.

Myös kaikkiin vuoden 2012 alun jälkeen toimitettuihin tuotantoautoihin on asennettu GPS-laite, jotta niiden ajoreittejä voidaan suunnitella entistä tehokkaammin. Vuodesta 2013 alkaen luovutettuihin autoihin kuuluu myös taloudellisen ajon valmennus kuljettajille. Lisäksi ISS on määritellyt, että sen työsuhdeautojen CO2-päästöt saavat olla enintään 140 g/km.

Vastuullinen ruokailu

ISS:n ruokailupalvelut kuuluvat Portaat luomuun -ohjelmaan, jossa yhtiö on portaalla 2 kaikkien toimipisteiden osalta. Tuotteiden valinnassa ISS suosii suomalaisia ja sesongin mukaisia raaka-aineita.

Lue lisää vastuullisuudesta ruokailupalveluissa.

Vastuullisuus siivouksessa

Siivouksessa ISS on vähentänyt puhdistusaineiden käyttöä ottamalla käyttöön annostelujärjestelmiä. Puhdistusaineissa ISS suosii tiivisteitä, jotta voidaan säästää pakkausmateriaaleissa ja tehostaa kuljetuksia. ISS:llä on tavoitteena kasvattaa ympäristömerkittyjen tuotteiden osuutta.


ISS:llä on tavoitteena lisätä ympäristömerkittyjen tuotteiden osuutta.
ISS:llä on tavoitteena kasvattaa ympäristömerkittyjen tuotteiden osuutta.

Lue lisää vastuullisuudesta siivouksessa

Vaatteiden kierrätys

ISS on kierrättänyt vuoden 2012 alusta hyväkuntoiset työvaatteet. Ylimääräiset vaatteet palautetaan pesulaan, jossa ne pestään, huolletaan ja toimitetaan seuraavalle tarvitsijalle. Kierrättäminen on vähentänyt uusien vaatteiden ostamista merkittävästi.

ISS:n merkittävimmät sidosryhmät ovat henkilöstö, työnhakijat, asiakkaat, alihankkijat ja tavarantoimittajat, työntekijä- tai työnantajajärjestöjen edustajat, viranomaiset ja muut ryhmät, kuten media. Vuonna 2015 tehdyssä sidosryhmätutkimuksessa kartoitettiin ISS:n keskeisten sidosryhmien näkemyksiä ISS:stä ja heidän odotuksiaan ISS:ää kohtaan. Tutkimuksessa havaittiin, että ISS:lle ja sidosryhmille tärkeitä yritysvastuuseen liittyviä ulottuvuuksia ovat energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen, henkilöstön osaamisen ja johtamisen kehittäminen, vastuu asiakkaalle sekä harmaan talouden ja korruption torjunta.

Lue lisää ISS:n sidosryhmätutkimuksesta ja olennaisuusanalyysista

Kuuntelemme aktiivisesti sidosryhmiemme odotuksia.

ISS on Kiinteistötyönantajat ry-, Palvelualojen työnantajat PALTA ry- ja Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut MaRa ry-työnantajaliittojen jäsen. Kiinteistöpalvelu- sekä ja matkailu- ja ravintola-alan työehtosopimusten lisäksi ISS sovelsi vuonna 2017 useita muita yleissitovia työehtosopimuksia.

ISS:n toimitusjohtaja Jukka Jäämaa on Kiinteistötyönantajat ry:n hallituksen jäsen ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallintoneuvoston jäsen. Talousjohtaja Seppo Haapalainen on Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon työnantajien neuvottelukunnan jäsen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakasneuvoston jäsen ja LähiTapiola Vahinkovakuutuksen hallintoneuvoston jäsen. Henkilöstöjohtaja Sari Suono-Rasehorn on HENRY ry:n hallituksen jäsen.

ISS arvostaa ja haluaa kuunnella henkilöstöään. Työehtosopimusten mukaisten luottamusmiesjärjestelmien lisäksi ISS on erillisessä henkilöstösopimuksessa sopinut henkilöstöedustuksen toteutumisesta alueellisesti, konserniyhteistyöryhmässä sekä eurooppalaisessa yritysneuvostossa (EWC). ISS käsittelee henkilöstöön liittyviä asioita avoimesti yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa.

ISS:llä oli vuonna 2017 yhteensä 41 luottamushenkilöä, 13 kokopäiväistä työntekijöiden työsuojeluvaltuutettua sekä 12 toimihenkilöiden ja yksi ylempien toimihenkilöiden oto-työsuojeluvaltuutettua. Konserniyhteistyöryhmä kokoontui vuonna 2017 kuusi kertaa. Lisäksi pidettiin luottamusmiespäivän yhteydessä yhteinen vuosittainen yhteistoimintakokous, johon kutsuttiin kaikki luottamusmiehet. Kokopäiväiset työsuojeluvaltuutetut tapasivat työsuojeluvaltuutettujen päivillä neljä kertaa vuoden 2017 aikana. Työsuojelutoimikunta kokoontui vuonna 2017 neljä kertaa. Työsuojeluvaltuutetut pitivät vuonna 2017 yhteensä 123 työturvallisuuskorttikoulutusta, joihin osallistui 1 303 henkilöä.

41 ISS:llä oli 41 luottamushenkilöä vuonna 2017.


5.7.1 Liikkeenluovutukset

Liik­keen­luo­vu­tuk­sis­sa ISS nou­dat­taa si­to­vaa lainsäädäntöä. Liik­keen­luo­vu­tuk­sis­sa hen­kilöt siir­tyvät ISS:n pal­ve­luk­seen ns. van­hoi­na työnte­kijöinä. ISS so­vel­taa luo­vut­ta­jaa si­to­vaa työeh­to­so­pi­mus­ta ku­lu­van TES-kau­den ajan, minkä jälkeen siir­rytään so­vel­ta­maan ISS:ää si­to­vaa työeh­to­so­pi­mus­ta.

IAOP on myöntänyt ISS:lle kärki­si­jan IAOP:n Glo­bal Out­sourcing 100 -lis­tal­la vuo­si­na 2013, 2014, 2015, 2016 ja 2017. Vuon­na 2015 järjestö vaih­toi ar­vioin­ti­ta­pan­sa tähtiar­vioin­tei­hin. IAOP lisäsi uusik­si ar­vioin­ti­kri­tee­reik­si in­no­va­tii­vi­suus- ja yh­teis­kun­ta­vas­tuu­oh­jel­mat.

ISS sai täydet pisteet (8/8) asiakasarvioinneista, palkinnoista ja sertifikaateista sekä yritysvastuusta.

IAOP myönsi ISS:lle kärkisijan Global Outsourcing 100 -listalla vuosina 2013, 2014, 2015, 2016 ja 2017.

Liikkeenluovutusten määrä 2006–2017
 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Liikkeenluovutuksia 12 14 13 14 9 8 6 13 8 6 4 3
Henkilömäärä 66 380 90 602 60 117 88 162 45 16 183 13
Liikkeenluovutusten määrä 2006–2017
 
  Liikkeenluovutuksia Henkilömäärä
2006 12 66
2007 14 380
2008 13 90
2009 14 602
2010 9 60
2011 8 117
2012 6 88
2013 13 162
2014 8 45
2015 6 16
2016 4 183
2017 3 13

ISS tukee lasten liikuntaa ja muuta harrastustoimintaa.
ISS tukee lasten liikuntaa ja muuta harrastustoimintaa.

ISS valitsee sponsorointikohteensa määrittelemänsä sponsorointiohjeistuksen mukaisesti. Emme tue uskonnollisia organisaatioita tai toimintaa, jolla on selviä tai piilotettuja poliittisia päämääriä, emmekä tee päihteisiin, kuten tupakkaan tai alkoholiin liittyvää sponsorointia.

Vuonna 2012 ISS:n johto määritteli, että tukirahat osoitetaan erityisesti ISS:n omiin ammatteihin opiskeleville sekä lapsille ja nuorille, vammaisille tai erityisryhmille yhtiön arvojen mukaisesti. Samalla ISS teki linjauksen, että yhtiö ei tue aikuisten kilpaurheilua, mutta lasten junioritoimintaa voidaan tukea pienimuotoisesti. Päätöstä on sovellettu vuodesta 2012.

Vuonna 2017 tuimme lasten liikkumista pitkäaikaisen tukikohteemme Icehearts ry:n kautta ja osallistuimme lisäksi nuorten harrastustoiminnan tukemiseen Tukikummit ry:n kautta.