Valitettavasti käyttämäsi selain on vanhentunut, eikä sivusto luultavasti näy ja toimi oikein. On korkea aika päivittää selain.

Sivusto edellyttää toimiakseen, että JavaScript on sallittu selaimen asetuksissa.

ISS Palveluiden asiakaskunta koostuu erikokoisista yrityksistä ja yhteisöistä. Palvelumallimme on sovitettu eri toimialojen ja asiakaskokojen mukaisesti. Pyrimme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin aina parhaalla mahdol­lisella tavalla.


Asiakkaiden liiketoiminnan ymmärtäminen on ISS:lle yhtä tärkeää kuin asian­tuntijuus omissa palveluissa – vain näin voimme tarjota parhaan palveluratkaisun. Olemme huippuosaaja jokaisella erillisellä palvelualueellamme. Näistä rakenne­taan aina asiakaslähtöinen, yksilöllinen ratkaisu. Isonkin asiakkaan tarpeita vas­taava kokonaispalveluratkaisu voidaan luoda yhdistämällä kaikki asiakkaan tarvit­semat palvelut yhdeksi helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi, joka joustaa ja elää asiakkaan muutosten mukana. Pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja yhteisöjä palvel­laan ISS Direct ­-palveluilla.

Kaikki asiakkaan tarvitsemat palvelut kootaan yhdeksi helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi, joka joustaa ja elää asiakkaan muutosten mukana.

ISS:n asiakkuusjohtaminen noudattaa arvontuottomallia. Asiakkaillemme kootaan sopivat ratkaisut ISS:n konseptien mukaisista peruspalveluista, joihin liitetään asiakkaan toimintaan liittyvät erityispiirteet. ISS huolehtii, että palveluratkaisua on toteuttamassa oikea määrä henkilöstöä oikealla osaamisella varustettuna. Hyvällä esimiestyöllä varmistamme henkilöstön tyytyväisyyden. Palveluratkaisua kehite­tään yhdessä, ja asiakas voi lisätä palveluita ISS:n tuotettavaksi. ISS puolestaan huolehtii omasta tehokkaasta toiminnastaan.

ISS:n arvontuottomalli

Arvontuottomalli

Onnistunut haltuunotto varmistaa asiakastyytyväisyyden, kannattavuuden ja kas­vun toteutumisen sekä lisämyynnin mahdollisuudet. ISS Palvelut käynnisti vuonna 2016 Haltuunotot huolella ­-projektin, joka tähtää haltuunottojen parhaiden käytän­töjen tunnistamiseen, jalkauttamiseen ja kehittämiseen. Tuloksena on kokemuk­seen perustuva haltuunottoprosessi, joka ohjaa haltuunoton suunnittelua ja toteu­tumisen seurantaa.

Jokaista haltuunottoa varten tehdään suunnitelma, jonka toteutumista seurataan systemaattisesti.

ISS­-konserni on kehittänyt haltuunottoprosessia systemaattisesti; Service Excel­lence ­-yksikkö vastaa kaikissa maissa vaativista, sovituista haltuunotoista, ja joka maassa on SPOC (Single Point of Contact), joka on vastuussa haltuunottojen oh­jeistuksesta, koulutuksista, työkaluista ja tuesta.

Jokaiseen haltuunottoon nimetään projektin vastuuhenkilö, joka on haltuunoton lisensoitu ammattilainen. Jokainen haltuunotto on oma itsenäinen projektinsa, ja jokaista projektia varten tehdään suunnitelma, jonka toteutumista seurataan systemaattisesti.

Projektipäällikkö voi olla myyjä, asiakkuuspäällikkö, asiakkuusjohtaja, asiantun­tija tai vaikkapa palveluesimies. Haltuunottajan on kuitenkin tullut käydä startti­lisenssikoulutus, jotta hänellä on pätevyys tehdä haltuunottoja yhdessä ISS:llä sovitulla tavalla.

Haltuunoton projektipäällikkö käyttää ISS:n johtoryhmän vahvistamia työkaluja haltuunoton edistymisen seurannassa ja raportoi haltuunoton edistymisestä sovi­tulla tavalla haltuunottoprosessista vastaavalle projektipäällikölle. Työkalu ja raportointi tehdään Sharepoint­-ryhmätyötilassa, johon hyväksytysti koulutuksen suorittaneet saavat käyttöoikeuden.

Hyvä asiakassuhde alkaa hyvin hoidetusta haltuunotosta

Haltuunotto kuuluu asiaan aina, kun aloitetaan uusi sopimus tai kun sopimus tai palvelukuvaus muuttuu.

Vanha totuus on, että jaettu vastuu ei ole kenenkään vastuu. Uuden sopimuksen tai palvelukuvauksen haltuunotossa tärkeintä on se, että joku ottaa asian todella hoitaakseen ja varaa sille aikaa.

– Haltuunotto kuuluu asiaan aina, kun aloitetaan uusi sopimus tai kun sopimus tai palvelukuvaus muuttuu. Ihmisten pitää tietää, millainen uusi sopimus on ja miten sen pohjalta tulee toimia. Kyse on viestinnästä ja muutoksen johtamisesta: käy­dään läpi, mitä on tehty aikaisemmin ja mitä nyt tehdään eri tavalla, haltuunotto­ asiantuntija Janne­-Matti Salonen sanoo.

Haltuunotto lähtee liikkeelle nykytilan analyysista: mitä asiakkaan kanssa on so­ vittu ja miten on luvattu toimia tietystä hetkestä alkaen. Haltuunotto on oikeastaan avoimien asioiden järjestelmällistä eteenpäin viemistä ja kirjaamista. Se vaatii kes­kittymistä, ja työlle on myös varattava aikaa ja tekijöitä.

ISS:llä apuna haltuunotossa on exceliin rakennettu työkalupakki, jota noudatta­malla kaikki olennainen tulee tehtyä oikeaan aikaan. Salonen on kerännyt yhteen ja samaan tiedostoon olennaisia asioita viestinnästä, rekrytoinnista, perehdyttä­misestä, riskienhallinnasta, taloudesta, tuotteista sekä ISS­-konsernin valmiista materiaaleista.

– Tavoitteena on, että haltuunoton työkalupakista löytyy viimeisin tieto ja osaami­nen, eikä jokaisen asiantuntijan perässä tarvitse juosta erikseen. Olennaisinta on kuitenkin se, että tälle työkalupakille löytyy käyttäjä, joka ottaa kyseisen haltuun­oton vastuulleen, Salonen toteaa.

ISS­-konsernissa haltuunottotyökaluja on kehitetty jo vuodesta 2010 saakka. ISS järjestää myös starttilisenssikoulutusta, joka auttaa saamaan työkalupakista par­haat tehot irti. Tällä hetkellä koulutuksen on saanut noin 150 ISS:läistä Suomessa. Neliportaisen koulutusohjelman ensimmäinen askel vie syvälle haltuunoton maail­maan. Neljännen tason opiskellut on valmis kansainvälisten projektien vetämiseen ja johtamaan asiakkuutta yli maarajojen.

– Vaikka vastuuta haltuunotosta ei voi jakaa, tietoa voi jakaa senkin edestä, Salonen kiteyttää.


Haltuunottotyökaluja kehitetään jatkuvasti.

4.1.1 Koulutukset, työkalut ja tuki haltuunottajille

Vuoden 2017 loppuun mennessä starttilisenssikoulutettuja henkilöitä oli yhteensä noin 130. Koulutuksia järjestettiin vuoden 2017 aikana 10, ja niissä koulutettiin yli 50 henkilöä.

Haltuunoton seuranta­ ja suunnitelmatyökaluun tuotiin päivityksiä vuoden 2017 aikana. Päivitykset liittyivät muun muassa usean paikkakunnan asiakaskohteiden hallintaan, tuotekohtaisiin haltuunottoasialistoihin sekä talouden suunnitteluun ja seurantaan.

Haltuunoton tiimi tuki suoraan tai välillisesti useita haltuunottoja vuoden 2017 ai­kana. Tiimin henkilömäärä on kaksi täyspäiväistä henkilöä, jotka osallistuvat vaa­tivien, yleensä Key Account ­-asiakkuuksien haltuunottoihin. Muita asiakkuuksia tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Vuoden 2017 aikana panostettiin erityisesti HQ­-, Business Park­- ja teollisuusasiakkaisiin ja näiden kohteiden haltuunottoihin.

Tukea haltuunottoihin annettiin erityisesti Siivous ja monipalvelut ­-liiketoiminta­yksikön sekä julkisen sektorin asiakkuuksiin.

4.1.2 Kehitys ja jatkuva parantaminen

Haltuunottotyökaluja kehitetään jatkuvasti niin, että kehittäminen on systemaat­tista ja dokumentoitua. SPOC (Single Point of Contact) varmistaa että käytettävät työkalut ovat yhteensopivia ISS A/S:n käyttämien työkalujen kanssa. Yhteistyössä ISS A/S Groupin Transition­-ammattilaisten kanssa SPOC saa ajantasaista tietoa haltuunottojen edistymisestä ja uusista innovaatioista, modifikaatioista ja tehdyistä ratkaisuista.

Myös Suomessa tehtyjä parhaita käytäntöjä jaettiin vuonna 2017 haltuunotto­ammattilaisten Change Management ­-koulutuksessa ja vuositapaamisessa. Ver­kostoituminen ja parhaiden käytäntöjen sekä kehitystarpeiden jakaminen varmis­tavat, että käytettävät työkalut ovat ajan tasalla.

ISS on läsnä asiakkaiden arjessa.

ISS Palveluiden henkilöstö työskentelee läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa heidän toimitiloissaan. Olemme läsnä asiakkaidemme arjessa ja vastaam­me työntekijöiden terveellisestä, viihtyisästä ja turvallisesta työympäristöstä. Et­simme ratkaisuja, jotka parhaiten sopivat asiakkaiden tarpeisiin ja organisaatioi­hin. Haluamme varmistaa toiminnan tehokkuuden, tuottavuuden ja luotettavuuden oikein mitoitettujen kokonaisuuksien avulla.

ISS kehittää jatkuvasti uusia, koko alaa hyödyttäviä palveluratkaisuja yhdes­sä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on pitkäjänteinen kumppanuus perinteisen palvelutuottamisen sijaan.

Palveluratkaisumme kattavat kiinteistön koko elinkaaren suunnittelusta ja raken­nuttamisesta ylläpito­- ja tukipalveluihin eri toimialasegmenteissä. Siivous­-, kiinteis­tön ylläpito­- ja ruokailupalveluita tuotetaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Kussakin erillisessä palvelussa etsitään asiakkaalle parhaiten sopiva ratkaisu.

Lue lisää ISS:n palveluista


Toimitilahallintaa kehitetään jatkossa automaation ja IoT:n avulla

IoT-teknologian avulla siivoojan työlista päivittyy ajantasaisesti
ISS:n ja IBM:n yhteistyön tavoitteena on tarjota erinomainen palvelukokemus nyt ja tulevaisuudessa uutta teknologiaa hyödyntäen.

ISS ja IBM ovat yhdistäneet globaalisti voimansa toimitilahallinnan kehittämisessä. Tavoitteena on tarjota erinomaista palvelukokemusta nyt ja tulevaisuudessa. Laa­dukas palvelukulttuuri vaatii henkilökohtaisen palvelun ja työntekijöiden koulutta­misen lisäksi tietoa asiakkaiden tarpeista ja tilojen käytöstä.

– Yhteistyö IBM:n kanssa mahdollistaa meille datapankin, ajantasaisen toiminnan­ ohjausjärjestelmä Tririgan käytön sekä Watson­-tekoälyn valjastamisen osaksi liike­toimintaa, sanoo ISS Saksan IT & Business Service Manager Anders Pennerup Gantzhorn.

Toimitilahallinnan uusi aikakausi perustuu automaatioon ja IoT:n hyödyntämiseen asiakaspalvelussa.

Uusin teknologia auttaa aulapalvelutyöntekijää luomaan ensimmäisestä asiakas­kohtaamisesta muistettavan. IoT­-sensoreiden avulla siivoojien työtä voidaan hel­pottaa ja automatisoida. Ruokapalveluissa sensorit arvioivat puolestaan ruoan menekkiä, ja hävikin määrää voidaan vähentää.

Esimerkkiratkaisu 1: Henkilökohtaisempaa aulapalvelua tekoälyn avulla

Aulapalvelu on usein asiakkaan ensimmäinen kohtaamispiste yrityksen kanssa, joten sen merkitys koko palvelukokemukselle on suuri. Ensivaikutelma ratkaisee. Kasvojentunnistusteknologian avulla aulapalvelutyöntekijä saa työpisteelle tiedon jokaisesta saapuvasta henkilöstä ja voi tervehtiä heitä nimellä. ISS Saksa pilotoi teknologian hyödyntämistä Microsoftin avulla.

Esimerkkiratkaisu 2: IoT-teknologian avulla siivoojan työlista päivittyy ajantasaisesti

Laaduntarkkailun ja erillisen siivoussuunnitelman tekemisen tarve poistuu, kun siivouslista voidaan laatia automaattisesti. Sensorit välittävät tietoa tilan käyttö­tiheydestä. Sen pohjalta algoritmi laskee siivoustarpeen, ja siivooja voi seurata tabletilla ajantasaisesti päivittyvää työlistaa.

– Tarkistuskäynneille ei ole tarvetta, sillä sensorit keräävät jatkuvasti tietoa tilan käytöstä ja esimerkiksi käsipaperin riittävyydestä, Pennerup Gantzhorn kertoo.

Esimerkkiratkaisu 3: Ympäristöystävällisempi catering-palvelu

Ruokapalvelut pystyvät vastaamaan yhä paremmin käyttäjien tarpeisiin, kun tek­nologia tarjoaa ajantasaista tietoa rakennuksen käyttäjämääristä. Lautastelinee­seen asennettu sensori välittää kokeille tietoa siitä, kuinka monta annosta on jo tarjoiltu. Hävikki pienenee, kun lounaita pystytään valmistamaan oikea määrä.

– Ruokajäte on suuri ongelma. Ruokalapalveluista voidaan kehittää yhä ympäristöystävällisempi teknologian avulla, Pennerup Gantzhorn selventää.

Esimerkkiratkaisu 4: Kokoustilat ja työpisteet tehokkaassa käytössä

ISS:n pääkonttorissa Kööpenhaminassa työntekijät löytävät helposti vapaat kokoustilat ja työpisteet puhelimensa sovelluksen avulla. Jos tilaa käytetään vähän, se voidaan suunnitella uusiksi ja näin parantaa käyttöastetta.


IFS (Integrated Facility Services) ­-ratkaisun hyöty yritykselle saadaan aikaan sil­lä, että erilliset kiinteistö­ ja toimitilapalvelut yhdistetään optimaaliseksi, asiakas­lähtöiseksi palvelukokonaisuudeksi. Silloin motivoitunut palvelutiimi voi keskittyä kokonaisuuden jatkuvaan kehittämiseen. Hyvin suunnitellut työnkulut parantavat sekä asiakkaan henkilökunnan että palvelutyöntekijöiden työtyytyväisyyttä ja pal­velun laatua. Jokaisella tiimin jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä ja tiimin työn asiakaslähtöiseen kehittämiseen.

Käytämme asiakkuuksissamme palvelumuotoilun keinoja ymmärtääksemme asiakkaan työntekijöiden tai asiakkaiden tarpeet.

Käytämme asiakkuuksissamme palvelumuotoilun keinoja ymmärtääksemme asiakkaan työntekijöiden tai asiakkaiden tarpeet. ISS:lle on tärkeää, että palvelui­den avulla parannetaan asiakkaan henkilöstön tyytyväisyyttä ja tehokkuutta sekä asiakkaan tyytyväisyyttä. Asiakkaan kanssa pidettävissä työpajoissa ja kehitys­palavereissa kasvatetaan yhteistä ymmärrystä palveluiden avulla saavutettavista hyödyistä asiakkaan toiminnassa. Esille nousevat usein turvallisuutta ja työhyvin­vointia koskevat näkökulmat, joiden avulla parannetaan sekä asiakkaan että ISS:n henkilöstön hyvinvointia.


Kiinteistöt muodostavat 40 prosenttia Suomen energiankulutuksesta ja kasvihuonepäästöistä.

Asiakkaan vastuullisuustavoitteiden tukeminen ja vastuullisuuden edistäminen ovat keskeisessä asemassa ISS:n palveluissa. Vastuullisuutta ja toimintamalleja kehitetään asiakkaan parhaaksi.

Ympäristövastuullisuus osana asiakaslähtöistä palveluliiketoimintaa

Asiakkaan ympäristövastuullisuuden edistäminen on tärkeä osa kaikkia ISS:n tarjoamia palveluita. Uskomme jatkuvaan parantamiseen myös vastuullisuusasioissa, ja ympäristövaikutusten huomioiminen on tärkeä osa jokapäiväistä toimintaamme. Käytössämme on valtakunnallisesti sertifioitu ISO 14001:2015 -­standardin mukainen ympäristöjärjestelmä.

Tarjoamme monipuolisia energia- ja ekotehokkuuspalveluita, joiden tavoitteena on tukea asiakkaita heidän omien ympäristötavoitteidensa saavuttamisessa. Ympäristö- ja jätehuoltopalvelumme edistävät kansallisia kiertotalouden tavoitteita. Lisäksi kiinteistöjen energiatehokkuus ja olosuhteiden hallinta ovat keskeisessä asemassa asiakkaille räätälöitävissä palvelukokonaisuuksissa. Palveluratkaisujen konkreettiset tulokset näkyvät asiakkaan energian- ja vedenkulutuksen ja päästö­jen vähentymisenä sekä jätteiden materiaalihyödyntämisen tehostumisena.

Monipuoliset energianhallintapalvelut asiakkaiden käytettävissä

Kiinteistöt muodostavat noin 40 prosenttia Suomen energiankulutuksesta sekä kasvihuonekaasupäästöistä. Kiinteistökannan uusiutuminen on hidasta, joten toimenpiteet olemassa olevien kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittämiseksi ovat välttämättömiä. Ammattimainen kiinteistöjen ylläpito ja käyttö muodostavat perustan kiinteistöjen energia- ja ekotehokkuudelle, arvon säilymiselle ja optimaalisille olosuhteille kiinteistön elinkaaren eri vaiheissa.

ISS:n palveluvalikoima kattaa monipuolisesti energiatehokkuuteen liittyviä ratkaisuja, joilla voidaan parantaa asiakkaidemme kiinteistöjen energianhallintaa ja vähentää syntyviä kasvihuonepäästöjä.

ISS wise -palvelulla asiantuntemusta kiinteistökannan energian- ja olosuhteiden hallintaan

ISS wise -palvelu tuo tehokkuutta ISS:n asiakkaiden kiinteistöjen energiankäyttöön ja olosuhteiden hallintaan. ISS wise on kiinteistön energianhallintapalvelu, joka muodostuu kiinteistönhoitajan päivittäisestä työstä asiakaskohteessa, energianhallintakeskuksen etävalvonnasta sekä taloteknisten erikoisosaajien ammattitaitoisesta kiinteistön ylläpidosta. Energianhallintapalveluilla otamme kokonaisvastuun asiakkaan kiinteistön toimivuudesta, viihtyisyydestä ja energiatehokkuudesta, mistä hyötyvät niin kiinteistön käyttäjät kuin omistajat.

ISS:n palveluvalikoimassa on monipuolisia kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja.

Kiinteistön käyttäjille palvelu merkitsee hyviä työskentelyolosuhteita, viihtyisyyttä sekä turvallisuutta, sillä palvelun kulmakivenä on olosuhteiden hallinta. Kiinteistönomistajat hyötyvät ISS wise -palvelusta energiansäästön tuoman kustannussäästön lisäksi kiinteistön säilyttäessä arvonsa sekä hallinnoinnin helpottuessa.

ISS:n Energianhallintakeskuksessa työskentelee yli kymmenen talotekniikka-alan ammattilaista diplomi-insinööristä rakennusautomaatioasentajaan. He valvovat 24/7, että palveluun kytkettyjen kiinteistöjen automaatiojärjestelmät ja kiinteistö­ tekniset laitteet toimivat ja että lämmön, sähkön ja veden käyttö on optimaalista. Näin energiaa kuluu vähemmän ja kustannussäästöjä syntyy. Tehokkaalla talotekniikalla kutistetaan samalla kiinteistön hiilijalanjälkeä.

ISS wise -palvelun avulla asiakkaat ovat säästäneet lämmityskustannuksista jopa 30 prosenttia. Pelkillä toimintatapojen ja käyttötottumusten muutoksilla tästä on mahdollista saavuttaa 15 prosenttia. Toiset 15 prosenttia saavutetaan investoinneilla, jotka maksavat itsensä takaisin alle kymmenessä vuodessa. Palvelun ensimmäisinä vuosina saavutetaan keskimäärin suurimmat säästöt kohteen energiankulutuksessa, mutta myös pitkään ISS wise -palvelun piirissä olevissa asiakkuuksissa saavutetaan säästöjä.

ISS:n Energianhallinta­keskuksessa valvotaan satojen suurten kiinteistöjen rakennusautomaation toimivuutta.

ISS:n ammattilaiset toteuttamassa energiansäästöinvestointeja

ISS:n kumppanina laajoissa energiatehokkuusinvestoinneissa toimii energiatehokkuuteen keskittyvä palveluyritys LeaseGreen. Yhteistyö mahdollistaa ISS:n asiakkaille laajat talotekniset investoinnit sopimusmallilla, jossa asiakas maksaa toteutetut investoinnit syntyneillä energiansäästöillä. Yhteistyömallissa LeaseGreen suunnittelee ja rahoittaa asiakkaiden energiansäästöinvestoinnit ja ISS:n ammattilaiset toteuttavat hankkeessa sovitut modernisoinnit ja korjaukset. Yhteistyön tavoitteena on pienentää asiakkaiden kiinteistöjen energia- ja hoitokustannuksia sekä vähentää päästöjä. Suurimmat säästöt saadaan ilmanvaihdon, sisä- ja ulkovalaistuksen sekä kiinteistöautomatiikan uudistamisesta.

Kiinteistön omistaja hyötyy uudistuksista esimerkiksi energiakustannusten ja kiinteistön korjausvelan pienenemisenä sekä valaistuksen ja sisäilman paranemisena. Kiinteistön käyttäjätkin hyötyvät, sillä kiinteistössä asiointi on miellyttä­vämpää, kun lämpö ja valaistus ovat kohdallaan ja sisäilmaolosuhteet ovat hyvät. Yleensä kannattavimpia toimenpiteitä ovat ilmanvaihdon modernisointi ja muuttaminen tarpeenmukaiseksi, vedensäästö sekä valaistuksen vaihtaminen LED-valaistukseen.

ISS:n ja LeaseGreenin yhteistyö mahdollistaa sopimusmallin, jossa asiakas maksaa toteutetut investoinnit syntyneillä energiansäästöillä.

Energiamanageri asiakkaan asialla

ISS:n energiamanagerit johtavat asiakkaiden energia-asioiden hallintaa ja suunnittelevat tarvittavat toimenpiteet energianhallinnan kehittämiseksi. Energiamanagerin tehtävät soveltuvat parhaiten isojen kiinteistöjen, suuren kiinteistö­ määrän tai maantieteellisesti hajallaan olevan kiinteistökannan systemaattiseen kehittämiseen.

Palvelun sisältö ja painopistealueet räätälöidään aina asiakkaan tarpeen, kiinteistöstrategian ja kiinteistön elinkaaren vaiheen mukaisesti. Jotkut asiakkaistamme saattavat tarvita raportointia ympäristösertifikaattia varten, toiset taas haluavat säästää käyttökustannuksissa tai tehostaa muuten kiinteistön elinkaaren hallintaa. Kahta täsmälleen samanlaisella toimenkuvalla työskentelevää energiamanageria ei ole.

Kulutustiedot ja niiden läpikäynti muodostavat perustan ISS:n energiamanagerin työlle. Poikkeamiin puututaan, ja vertailua eri kiinteistöjen sekä saman toimialan kesken tehdään säännöllisesti. Energiamanagerit tapaavat laitevalmistajia, tekevät elinkaarikustannuslaskelmia sekä kehittävät raportointi- ja tavoiteasetantaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Energiamanagerin tehtäviin sisältyy olennaisena osana myös viestimistä asiakkaan organisaatiossa, jotta kiinteistön käyttäjät osaavat ottaa energiansäästön huomioon omassa toiminnassaan.

Energiamanageri-palvelun sisältö ja painopistealueet räätälöidään aina asiakkaan tarpeen, kiinteistöstrategian ja kiinteistön elinkaaren vaiheen mukaisesti.

Uusiutuvaa energiaa asiantuntevasti asennettuna

Asiakkaidemme kiinnostus uusiutuvia energiamuotoja kohtaan on kasvanut jatkuvasti. ISS on ollut asiakkaiden tukena esimerkiksi bioenergiatuotannossa ylläpitä­mällä muutamia pellettilaitoksia. Uusiutuvat energiamuodot ovat kehittyneet viime vuosina huomattavasti, ja muun muassa aurinkosähköjärjestelmät ovat yleistyneet Suomessa.

ISS:n rooli aurinkosähköjärjestelmien käytön lisäämisessä on aurinkosähköpotentiaalin kartoittaminen asiakkaille, takaisinmaksuaikojen laskenta sekä ammattitaitoinen asentaminen käyttöönoton yhteydessä. ISS on tehnyt yhteistyösopimuksen aurinkosähköjärjestelmistä Oulun Energia -konserniin kuuluvan Oulun Sähkönmyynti Oy:n kanssa. Oulun Energia suunnittelee ja myy järjestelmät, ja ISS:n vastuulla on asentaa ne paikalleen turvallisesti ja huolellisesti.

ISS:n ammattilaiset auttavat asiakkaita uusiutuvien energianlähteiden käyttöönotossa.

Mittauspalveluilla kulutustiedot haltuun

Lähtötietojen selvittäminen on energiatehokkuuden parantamisessa kaiken perusta. Siihen kuuluvat muun muassa kulutuksen selvittäminen, käyttötottumusten kartoitus, lämmityksen säädön toiminnan arviointi, sisälämpötilojen mittaaminen, ilmanvaihdon ja valaistuksen käyntiaikojen selvittäminen sekä käyttöveden virtaamien mittaaminen.

Vaikka lähes kaikki sähköliittymät ja kaukolämpöliittymät ovat nykyisin älykkään etämittauksen takana, on kiinteistöissä vielä suuri joukko mittauksia, jotka kiinteistönhoitaja käy lukemassa paikan päällä. Tämän lisäksi laajoissa kiinteistöissä pelkkä päämittaus ei anna riittävän tarkkaa tietoa kiinteistön oikean toiminnan varmistamiseksi. Tilanne voi olla myös se, että tiedot ovat hajallaan ja kokonaiskuvan saaminen tilanteesta on vaikeaa.

ISS voi ottaa vastuun asiakkaan kulutustiedon keräämisestä automaattisesti ja tiedon toimittamisesta järjestelmiin. Toteutamme kaiken kokoisia mittausjärjestelyjä. Omina tuotteinaan ovat muun muassa mittauskeskitin ja mittauspalvelin. ISS:n järjestelmän erityispiirre on, että sillä pystyy mittaamaan mitä tahansa, mihin saa anturin tai mittarin asennettua.

ISS:n mittauspalvelut vastaa asiakkaan kulutustietojen keräämisestä ja toimittamisesta järjestelmiin.

Monipuoliset palvelut kiertotalouden tavoitteiden tukena

Lakimuutokset ja kiertotalouden edistämisen tavoitteet muokkaavat jätehuoltoalaa jatkuvasti. Kierrättämistä ei nähdä enää vain luonnonsuojeluasiana, vaan kustannustehokkuuden ja yritysten vastuullisuuden lisäämisenä sekä osana ympäristöjohtamista.

Jatkuva parantaminen on asiakkaidemme tavoite myös jätehuoltoasioissa. ISS varmistaa asiakkaiden pysymisen ajan tasalla ympäristölainsäädännöstä ja raportointivaatimuksista. Uudet vaatimukset haastavat asiakkaat ja ISS:n palveluntuottajana innovoimaan ja miettimään uusia kiertotalouden ratkaisuja, joilla kehitetään asiakkaiden ympäristövastuullisuutta. Tavoitteenamme on saada mahdollisimman iso osa asiakkaidemme jätteistä uudelleen kiertoon materiaalina ja vasta toissijaisesti energiana.

ISS:n jätehuoltopalvelut eivät ole vain perinteistä jätteiden kuljetusta; tarjoamme asiakkaillemme räätälöidyn ympäristöpalveluratkaisun, joka koostuu optimoiduista keräysvälineistä, kuljetuksista, jätteiden oikeanlaisesta käsittelystä ja kattavasta jäteraportoinnista. Lisänä tulevat jätteiden sisälogistiikan palvelut asiakkaan tiloissa sekä korkean tason ympäristöasiantuntijapalvelut. Teemme myös CO2-laskentaa osana jätehuoltoa.

Keskitetty jätehuolto vähentää asiakkaan kustannuksia ja varmistaa kokonaisvaltaisen jätehuollon hallinnan aina syntypaikkalajittelusta jätteiden käsittelyyn saakka. Palvelua kehitetään jatkuvasti, ja sovittujen tavoitteiden toteutumista seurataan laatukierroksilla, asiakastyytyväisyyskyselyillä ja jätehuollon yhteistyö­kumppaneille tehtävillä HSEQ-auditoinneilla.

ISS:n ympäristöpalvelut tukevat kansallisia kiertotalouden tavoitteita.

ISS kannustaa kaikkia oikeaoppiseen lajitteluun ja materiaalien käyttöön

Kierrätys

ISS:n ympäristö­koulutuksen saanut henkilökunta auttaa asiakasta vähentämään jätteen syntyä ja huolehtimaan sen kierrätyksestä ja hyötykäytöstä.

Neuvoo

ISS:n läsnä oleva henkilöstö neuvoo ja opastaa asiakasta ja seuraa lajittelun onnistumista.

Lajittelee

Asiakas lajittelee jätteet ohjeiden mukaan.
Pelaa jätepeliä

Vie

ISS:n henkilöstö vie jätteet keskitettyyn jätepisteeseen.

Noudetaan

Jätteet noudetaan kiinteistöstä kustannustehokkaasti ISS:n yhteistyöverkoston kalustolla asianmukaisesti käsiteltäväksi.

Hyödynnetään

Jätteet hyödynnetään ensisijaisesti materiaalina ja toissijaisesti energiana.

Tehostetaan

Asiakkaan ja ISS:n yhteisissä palavereissa mietitään lajittelun tehostamismahdollisuuksia hyödyntäen jäteraportointia.


ISS ympäristöhoitaja asiakkaan arjen tukena

Ympäristöhoitajan vahvuuksiin kuuluu jätehuollon kokonaisvaltaisen sisä­logistiikan hallinta, mikä takaa kustannustehokkaan palvelun erityisesti tehdas ja kauppakeskuskohteissa. Ympäristöhoitaja huolehtii jätehuollon päivittäisistä toimista asiakaskohteessa ja neuvoo kiinteistön käyttäjiä lajittelussa.

Kierrätyspisteiden ja keräysastioiden suunnittelu, optimoitu ja tehokas sisälogistiikka, vaarallisten jätteiden vastuu, riskinhallinta sekä asiakkaan henkilöstölle järjestettävät ympäristökoulutukset ja teemapäivät ovat osa ISS ympäristöhoitajan työpäivää. Ympäristöhoitajan työpanoksella vaikutamme keskeisesti jätemäärän minimoimiseen ja materiaalihyötykäytön lisäämiseen kohteessa.

ISS ympäristöasiantuntijat osana ympäristöjohtamisen kehittämistä

Osana ekopalveluitamme huolehdimme myös asiakkaan ympäristöjohtamisen tukemisesta räätälöidyn korkean tason ympäristöasiantuntijapalvelun avulla. ISS ympäristöasiantuntija on avainasemassa kiinteistöihin liittyvissä ympäristöjohtamisen kehitystoimissa ja voi johtaa muun muassa asiakkaan LEED-, BREEAM-, ISO 14001-, WWF:n Green Office- ja HSY:n Ekokompassi -sertifiointiprojekteja. Projektin vetovastuun antaminen ISS:n ympäristöasiantuntijalle antaa asiakkaalle lisää aikaa keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa ja -osaamiseensa.

Kiinteistön jätehuollon kokonaisvaltainen hallinta, kehittäminen, budjetointi, raportointi ja säästömahdollisuuksien kartoittaminen ovat ympäristöasiantuntijan erityisosaamista. Myös koulutukset, auditoinnit ja kokonaisvaltainen ympäristöasioiden koordinointi ovat tyypillisiä ympäristöasiantuntijan tehtäviä. Muiden tehtävien ohella ISS ympäristöasiantuntijat voivat järjestää asiakkaan kanssa erilaisia ympäristö­teemapäiviä, joissa kiinteistön käyttäjiä neuvotaan jätteiden lajittelussa ja energiansäästössä sekä kannustetaan esimerkiksi työmatkapyöräilyyn pyörä­kampanjan avulla. Ympäristöasiantuntijan tehtävät voidaan tarvittaessa yhdistää muihin ISS:n palveluihin tai energiamanagerin rooliin.

CGI:n pääkonttorissa jätteet kierrätetään hyötykäyttöön

CGI:n pääkonttorissa jätteet kierrätetään hyötykäyttöön
Marraskuussa 2017 yli 93 prosenttia CGI:n pääkonttorin jätteistä hyödynnettiin materiaalina ja uusien tuotteiden raakaaineina – ja loput seitsemän prosenttia energiahyötykäyttönä poltossa.

ISS tuottaa CGI:n pääkonttorille Helsingissä monipuolisia ympäristö- ja jätehuoltopalveluita. Palvelu on integroitu osaksi ISS:n siivousta, kiinteistönhuoltoa, aulapalvelua ja postitusta, jolloin asiakas saa parhaan kokonaishyödyn. Päivittäin niin toimistot, ravintola kuin muutkin kiinteistön osat ovat palveluiden piirissä, jolloin varmistamme jätteiden lajittelun onnistumisen.

Pääkonttorilla on palvelun alusta saakka säännöllisesti kartoitettu kerättävät jätejakeet ja optimoitu oikeanlaiset ja oikeankokoiset jäteastiat. Pääkonttorilla lajitellaan ja kierrätetään lähes 15 eri jätejaetta. Marraskuussa 2017 päästiin kohteen ennätykseen, kun yli 93 prosenttia jätteistä hyödynnettiin materiaalina ja uusien tuotteiden raaka-aineina – ja loput seitsemän prosenttia energiahyötykäyttönä poltossa.

Seuraamme CGI:n jätemääriä ja -kustannuksia raportointityökalun avulla ja analysoimme niitä säännöllisissä jätehuollon palavereissa yhdessä asiakkaan kanssa. Yhteistyöpalavereissa käymme läpi mennyttä ja kuluvaa kautta ja suunnittelemme palvelun kustannustehokasta kehittämistä jätemäärien ja -kustannusten vähentä­miseksi asiakkaan toiveet ja tarpeet huomioiden.

Kierrätyksen ja jätemäärien vähentämisen lisäksi CGI:n ympäristötavoitteet liittyvät toimistojen ja konesalien energiankulutuksen vähentämiseen, läpinäkyvään toimitusketjuun sekä työ- ja liikematkustuksen päästöjen minimointiin.

”ISS on tukenut meitä ympäristötavoitteidemme saavuttamisessa. Toimimme tiiviissä yhteistyössä; esimerkiksi Helsingin pääkonttorin mittavassa toimitilauudistuksessa yhteistyötä on tehty materiaalivalinnoissa sekä työpistesuunnittelussa”, kertoo CGI:n Laatu ja Kestävän kehityksen johtaja Pirjo Kuoppala.

Päivittäisen palvelun lisäksi organisoimme erilaisia teemapäiviä. Lokakuussa 2017 CGI:n pääkonttori osallistui kansalliseen energiansäästöviikkoon. Suunnittelimme yhdessä asiakkaan kanssa energia- ja kierrätysaiheisen kampanjapäivän, jonka tarkoituksena oli kiinnittää CGI:n henkilöstön ja vierailijoiden huomio energiansäästöön ja kiinteistön jätteiden lajitteluun.

Teemat herättivät paljon ajatuksia kierrätyksen ja energiansäästön tarpeellisuudesta niin työpaikalla kuin kotonakin. Teemapäivän kohokohdaksi nousi energia-aiheinen tietovisailu, jossa arvottiin vastanneiden kesken monikäyttöiset aurinkosähkölaturit. Kampanjan onnistumisen takana oli yhdessä asiakkaan kanssa hyvin suunniteltu teema ja ohjelma, ja päivä saikin CGI:n työntekijöiltä hyvää palautetta.

CGI:llä on Suomessa yli 40 vuoden kokemus IT-palvelujen ja liiketoimintaprosessien kehittämisestä. CGI:n palvelut auttavat asiakkaita vastaamaan kestävän kehityksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin.


ISS Palveluissa on panostettu työturvallisuuden kehittämiseen yhdessä asiakkaan kanssa.

4.3.1 Asiakkaan työturvallisuustavoitteiden tukeminen

ISS Palvelut toimii yhteisellä työpaikalla toimittajan roolissa. Tämä vaatii tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa työturvallisuusasioiden kehittämisessä, jotta jokainen työntekijä pääsee turvallisesti kotiin asti työpäivänsä päätteeksi.

ISS on luonut työturvallisuuden johtamismallin asiakkuuksissa käytettäväksi. Käytössä on HSE-yhteistyöpalaverit, joiden asialistalla on aina työturvallisuus. Asiakkaiden kanssa sovitaan yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä työturvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi pidetään työturvallisuuden yhteistyöpäiviä, joiden aikana suunnitellaan kehitettäviä kohteita työturvallisuuskulttuurin vahvistamiseksi.


Vuokatissa yläpölyimuri pyyhkii pölyt ja puhdistaa sisäilmaa

Vuokatissa yläpölyimuri pyyhkii pölyt ja puhdistaa sisäilmaa
Korkeat hallitilat pysyvät puhtaina SkyVac-yläpölyimurin avulla, jonka käyttö on parantanut myös työturvallisuutta.

ISS huolehtii Vuokatti Sport Resortin ja Super Parkin asiakkaiden viihtyvyydestä pitämällä liikuntatilat ja hotellit moitteettomassa kunnossa. Korkeat hallitilat pysyvät nyt puhtaina SkyVac-yläpölyimurin avulla, jonka käyttö on parantanut myös työturvallisuutta.

Vuokatti Sport Resort sijaitsee jykevän Vuokatinvaaran juurella. Kiireisimpinä talvikuukausina hotellissa aamiaista nauttii parhaimmillaan tuhat vierasta. Se tarkoittaa kiireisiä viikkoja parillekymmenelle ISS:läiselle, jotka huolehtivat lomakohteen 20 000 neliön rakennetun pinta-alan siisteydestä.

Vuokatissa työtä helpottaa SkyVac-yläpölyimuri, joka auttaa ulottumaan korkealla sijaitseviin ja hankalasti puhdistettaviin kohteisiin.

– Meidän työntekijät joutuivat aiemmin siirtelemään kiviä siivotessaan täällä. Se on epäergonomista ja työturvallisuusriski, ISS:n palveluesimies Hanna Huotari sanoo ja viittaa turhapurona tunnettuun vesielementtiin, jossa vesi ei tosin enää virtaa. Puroa reunustavat kivet ovat kuitenkin paikoillaan, ja osa seinästä on myös kivetty.

Kiitos SkyVac-yläpölyimurin, kenenkään ei tarvitse enää kiivetä kivien joukkoon. Huotari hankki yläpölyimurin parantaakseen työntekijöiden työturvallisuutta ja sisä­ilman laatua. Tarve uudenlaiselle ratkaisulle korostui erityisesti Super Parkissa.

– Vuokatti Resortin läheisyydessä sijaitseva Super Park on hotelleja haasteellisempi siivouskohde korkean hallitilan ja lukuisten kokolattiamattojen ja kiipeilytelineiden takia, Huotari toteaa.

Yläpölyimurin avulla voidaan parantaa huomattavasti myös tilan sisäilmanlaatua.

SkyVac-yläpölyimurin varsi on pisimmillään 12 metriä. Imurin suuttimen kiinnityskohdassa on langaton kamera, joka välittää kuvaa imurin varteen kiinnitettävään ruutuun. Ruudun paikkaa voi muokata työntekijän pituuden mukaan. Niska ei kipeydy, sillä työntekijä näkee ruudun kautta alueen, jota imuroi parhaillaan. Jalat voi pitää jatkuvasti tukevasti maassa säädettävissä olevan varren ansiosta.

– Imurin varsi on hiilikuitua, kevyintä mahdollista materiaalia. Varren kannattelu ei siis vaadi ylimääräistä voimaa, Huotari kertoo.

Innovaation avulla työ sujuu nopeammin, sillä työntekijä pääsee puikkelehtimaan Super Parkin kiipeilytelineiden ja käytävien välillä helpommin. Myös työergonomia on parempi. Yläpölyimurin avulla voidaan parantaa huomattavasti myös tilan sisä­ilman laatua.

– Yläpölyimurin ansiosta selvisi, että vastikään remontoidun rakennuksen ylä­rakenteisiin oli jäänyt vielä betonipölyä. Ilmastointiputkien ja muiden korkealla olevien rakenteiden päälle laskeutuu pölyä, jonka siivoaminen raikastaa huoneilmaa selkeästi, Huotari sanoo.

Kameran avulla rakenteista voidaan löytää myös vaurioita, joita ei maasta katsoen näe. Kameran voi myös asettaa nauhoittamaan työnkulkua. Ei siis ihme, että yläpölyimuri on otettu vastaan innolla sekä asiakkaiden että työntekijöiden keskuudessa.

– Uudenlaiset ratkaisut avaavat silmiä. Voimme miettiä uusia tapoja ratkaista haasteita, Huotari sanoo.

ISS Universityn koulutusohjelmat

ISS Universityn tarjoamat konsernin yhteiset koulutusohjelmat edistävät ISS:n strategian toteuttamista sekä vahvistavat ISS:n yhteistä kulttuuria. Koulutusohjelmien avulla kehitetään johtamista ja yhtenäistä ajattelutapaa. ISS Universityn henkilöstön kehittämisen kokonaisuuteen kuuluvat perehdytys, palvelukulttuurin kehittäminen sekä liiketoiminnan ja johtamisen kehittämisohjelmat.

Service with a Human Touch

Asiakkaille tarjottu palvelu perustuu henkilökohtaiseen läsnäoloon ja kokemukseen, The Power of the Human Touchiin. ISS:läisille se tarkoittaa käytännössä sitä, miten asiakaskohtaamisessa luodaan unohtumattomia palvelukokemuksia. Näitä palvelukohtaamisia harjoittelemme konsernin tärkeimmän palvelukulttuurin muutosta tukevan ohjelman, Service with a Human Touchin kautta.

Valmennusohjelman tavoitteena on rakentaa vahvaa palvelukulttuuria ja kykyä olla asiakasta ’askeleen edellä’. Tämä kaikki perustuu henkilöstömme oivallukseen ja ymmärrykseen oman työn merkityksellisyydestä asiakkaalle. Kyky ja halu tunnistaa asiakkaan tarpeet ja vastata niihin erinomaisella palvelulla kiteyttää ohjelmamme tavoitteet.

Olemme vahvistaneet osaamistamme kymmenissä avainasiakkuuksissamme, ja tavoitteenamme vuodelle 2017 oli tavoittaa koko avainasiakkuuksissa työskentelevä henkilöstömme Suomessa. Konsernitasolla Service with a Human Touch on jalkautettu 48 maahan, sisäisiä kouluttajia on 700 ja koulutettuja työntekijöitä tähän mennessä noin 70 000. Lisäksi olemme kehittäneet ohjelmaan jatkuvasti uusia moduuleita, jotka syventävät jo opittuja asioita ja vahvistavat esimerkiksi tietyssä asiakassegmentissä vaadittavaa palvelukäyttäytymistä.

Esimiehille tarjoamme työkaluja ja tukea siihen, kuinka opitut asiat saadaan elä­mään arjessa. Jatkuvalla kehittämisellä taataan erinomainen palvelukokemus.

Palvelumme perustuu henkilökohtaiseen läsnäoloon ja kokemukseen.

Key Account Manager Certification (KAMC)

Halumme palvella asiakkaita erinomaisesti kaikilla tasoilla näkyy myös panostuksessa asiakkuuksien kehittämiseen. Jokainen asiakkuusjohtajamme on valmennettu konsernin koulutusohjelmassa entistä parempaan asiakkuuksien johtamiseen. Jokainen valmennuksen läpikäynyt on ohjelman päätteeksi sertifioitu ylimmän johtomme toimesta. Sertifioinnin läpäisemiseksi asiakkuusjohtajien on tullut osoittaa, että he systemaattisesti kehittävät omia asiakkuuksiaan sekä omaa henkilöstöään asiakkaan odotusten mukaisesti ja ISS:n prosesseja ja työkaluja noudattaen. Valmennuksesta on saatu erittäin positiivisia kokemuksia. Myös asiakkaita on otettu mukaan kuulemaan, miten haluamme kehittää asiakkaan saamaa palvelua ja yhteistyötä.

Global Management Trainee Programme

ISS:n kansainvälinen Global Management Trainee Programme tarjoaa lahjakkaille ja kunnianhimoisille nuorille kyvyille mahdollisuuden tulla osaksi ISS:n menestystarinaa ja viedä yritystä kohti strategisia päämääriämme keskitettyjen kokonaispalveluratkaisujen tuottajana.

ISS Global Management Trainee -ohjelma on ollut käynnissä vuodesta 2012 lähtien. 18 kuukauden mittaisessa ohjelmassa traineet työskentelevät harjoittelujaksoilla eri puolilla palveluorganisaatiotamme sekä ulkomaanvaihdossa toisessa ISS-maassa. Tätä kautta heille muodostuu hyvä kokonaiskäsitys ISS:n paikallisesta ja kansainvälisestä toiminnasta sekä laaja kontaktiverkosto yrityksen sisällä. Ohjelman jälkeen traineet sijoittuvat esimies- ja päällikkötehtäviin asiakaskohteissamme. Pidemmän aikavälin tavoitteena on edetä kokemuksen kautta ylemmän johdon tehtäviin yrityksessämme. Ohjelma käynnistyy vuosittain syyskuussa, ja hakuaika on käynnissä edellisen vuoden vaihteeseen saakka.

Jokainen asiakkuusjohtajamme on valmennettu konsernin koulutusohjelmassa entistä parempaan asiakkuuksien johtamiseen.
Asiakkaille tarjotaan ajankohtaista tietoa sähköisellä uutiskirjeellä.

ISS Palveluiden asiakasviestinnän lähtökohtana on tehokas ja nopea sisäinen viestintä, joka takaa, että asiakasvastaavillamme on tarvittava tieto viestimiseen asiakkaiden yhteyshenkilöiden kanssa. Asiakkaiden tiloissa työskentelevät ISS:läiset viestivät päivittäin asiakkaan henkilöstön kanssa. Tämän päivittäisen viestinnän apuna toimivat viestinnän linjaukset, ohjeet ja asiakasviestintämateriaalit.

Lisäksi ISS Palveluiden keskitetty viestintä- ja markkinointitoiminto viestii asiakkaille sähköisellä teemakirjeellä, johon kerätään asiakkaita kiinnostavaa ja heitä palvelevaa sisältöä kiinteistö- ja toimitilapalveluista. Julkaisemme sisältöä myös iss.fi-nettisivuillamme ja jaamme sitä sosiaalisen median kanavissa (LinkedIn, Twitter ja Facebook). ISS Palveluiden keskitettyä asiakasviestintää ohjaa ISS-konsernin brändiohjeistus, jossa muun muassa todetaan, että ISS:n viestinnän tulee olla ammattimaista, rehellistä ja suoraa.

Tutustu ajankohtaisiin uutisiimme

4.5.1 Asiakastyytyväisyys

ISS:llä toteutetaan asiakastyytyväisyyskyselyjä sekä konserni- että Suomi-tasolla. Konsernin kyselyissä asiakastyytyväisyyttä mitataan nimetyissä asiakkuuksissa. ISS:lle on tärkeää saada palautetta kyselyjen kautta. Sekä konsernitasolla että Suomessa tehtävälle kyselylle asetetaan tavoitteita, ja tulosten mukaan laaditaan toimenpidesuunnitelmia, joita toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Näihin kyselyihin vastaavat sellaiset asiakkaan edustajat, jotka tuntevat sopimuksen.

Lisäksi useissa asiakkuuksissa tehdään käyttäjätyytyväisyyskyselyjä. Näihin kyselyihin vastaavat asiakkaan työntekijät. Tulosten pohjalta sovitaan asiakkaan kanssa parantavista toimenpiteistä. Lisäksi ravintoloissa on käytössä HappyOrNot-mittarit. Näiden avulla ruokailijat voivat ravintolasta lähtiessään heti arvioida omaa tyytyväisyyttään ruokailupalveluun. Tuloksia käytetään aktiivisesti henkilöstö­ ravintoloiden palvelujen kehittämisessä asiakkaan kanssa.

Asiakastyytyväisyys­kyselyjen tulosten perusteella laaditaan toimenpidesuunnitelmia, joita toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.